Privacy verklaring

Blizzin B.V. vindt de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Wij streven dan ook naar een zorgvuldigeverwerking van uw persoonsgegevens alsmede naar een transparante en duidelijke informatieverschaffing hierover. Met dit privacystatement verschaffen wij u deze informatie.


 1. Contactgegevens

Blizzin is gevestigd aan de Molenlaan 131 te Rotterdam. Telefonisch kunt u ons bereiken op tel. 0612097825 en per e-mail via johan@blizzin.com.


 1. Persoonsgegevens

Dit Privacy Statement is van toepassing op:

 • potentiële klanten, klanten en relaties van Blizzin;
 • leveranciers van Blizzin;
 • werknemers van Blizzin;
 • stagiaires van Blizzin;
 • sollicitanten van Blizzin.


 1. Potentiële klanten, klanten en relaties

3.1.   Persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens van u voor de uitvoering van onze bedrijf adviserende dienstverlening op basis van lean six sigma.


3.2.   Persoonsgegevens
Blizzin zal slechts die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Wij verwerken veelal de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die door u aan ons zijn verstrekt;
 • Persoonsgegevens door ons verkregen/gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën;
 • Persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke Social Media platforms.


Ter nadere toelichting op voornoemde typen van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens door u verstrekt

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten.
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
 • Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes;
 • Contactgegevens na het bezoeken van onze website.
 • Persoonsgegevens verkregen/gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën
 • IP-nummer;
 • Uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;


Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen

 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn;
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites;


3.3.   Persoonsgegevens


Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven tot het leveren van een dienst
 • Het onderhouden van contact met u
 • Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het uitvoeren van een nieuwe overeenkomst.
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties
 • Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim van advocaten of notarissen zijn beschermd. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor uw voorafgaande toestemming vragen. Indien u later deze toestemming zou willen intrekken, is dat altijd mogelijk.


Het maken van gebruikersstatistieken

 • De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.


Het verbeteren en beveiligen van onze website blizzin.nl


3.4.   Bewaartermijn

Blizzin zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te verwerken waarvoor uw gegevens worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij Blizzin op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren


 1. Leveranciers


4.1.   Persoonsgegevens
Indien wij een zakelijke relatie aangaan met een leverancier die aan ons goederen en diensten levert ten behoeve van de bedrijfsvoering kunnen daarbij persoonsgegevens worden verwerkt.


4.2.   Persoonsgegevens
Veelal de volgende persoonsgegevens zullen worden verwerkt:

 1. NAW-gegevens en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokken leverancier;
 2. gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 3. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 4. gegevens voor het onderhouden van contacten met de leveranciers;
 5. andere dan de onder a. tot en met d. bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.


4.3.   Persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

 • het verwerken van facturen en het doen van betalingen;
 • het onderhouden van het zakelijk netwerk van Blizzin;
 • het plaatsen van bestellingen;
 • het onderhouden van contacten door de verantwoordelijke met de leveranciers;
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.


4.4.    Bewaartermijn

De persoonsgegevens of gegevensdragers waarop persoonsgegevens staan, die wij nodig hebben om als organisatie aan onze wettelijke administratieplicht te voldoen, zoals facturen, bewaren wij gedurende uiterlijk twee jaar na beëindiging van de relatie met de leverancier, tenzij er sprake is van een langere wettelijke bewaartermijn, zoals zeven jaar voor financiële administratie.Werknemers, sollicitanten en stagiaires van Blizzin

5.1.   Persoonsgegevens

Indien u bij ons solliciteert heeft Blizzin een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen.


5.2.   Persoonsgegevens

Blizzin verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:

 1. NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;
 2. nationaliteit en geboorteplaats;
 3. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 4. gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;
 5. gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 6. gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 7. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn verstrekt of die hem bekend zijn;
 8. andere dan de onder a. tot en met g. bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.


5.3. Persoonsgegevens

Bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen;
 • de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet;
 • het kunnen opnemen van contact met u voor het maken van een afspraak of het geven van een terugkoppeling;
 • het kunnen beoordelen van uw profiel voor de functie waarvoor u heeft gesolliciteerd.


5.4.   Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van u, maar in ieder geval uiterlijk vier weken nadat de vacature is vervuld, tenzij u toestemming geeft om uw persoonsgegevens langer te bewaren.


 1. Varia

6.1.   Persoonsgegevens

Blizzin zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij:

 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of voor de in dit Privacy Statement opgesomde doeleinden; of
 • wij op grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn persoonsgegevens door te geven aan daartoe bevoegde instanties.


6.2. Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blizzin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt overdragen, wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, kunt u contact opnemen met Johan Bruin. Dit kan op de volgende manieren:

 • per brief via het hiervoor genoemde adres (zie contactgegevens);
 • per e-mail via johan@blizzin.nl
 • telefonisch via het telefoonnummer 0612097825.

Wij streven ernaar zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek te reageren.

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u eveneens contact opnemen met Johan Bruin. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.


6.3.   Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen om zo onrechtmatig gebruik zoals onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verlies tegen te gaan. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.


6.4.   Cookies en IP-adressen

Blizzin stelt zich tot doel de privacy van haar websitebezoekers te waarborgen. Blizzin maakt gebruik van cookies op haar website. De website van Blizzin maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies. Het gebruik van cookies kan worden geblokkeerd door de instellingen in uw webbrowser aan te passen.

Een IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan een computer wanneer deze op het internet wordt aangesloten. Een IP-adres bestaat uit een reeks van vier getallen. Bij het verzamelen van de statistieken wordt het IP-adres van de website bezoekers geanonimiseerd door het laatste getal in de reeks te verwijderen.


6.5.   Veranderingen

Blizzin kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op onze website.


6.6.   Toepasselijk recht

Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing