Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle opdrachten, dienstverleningen en alle andere rechtshandelingen waarbij Baeze B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, optreedt als opdrachtnemer, in de ruimste zin des woords, jegens haar wederpartij, hierna te noemen opdrachtgever, en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

1.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende of aanvullende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Baeze B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Een opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt
in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Baeze B.V.

1.4 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden en/of een bepaling uit een overeenkomst tussen
Baeze B.V. en een opdrachtgever om wat voor reden dan ook nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd,
blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of die overeenkomst onverminderd van kracht.
Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigde bepaling te (doen) vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van partijen.


2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de door beide partijen ondertekende opdracht door Baeze B.V. retour is ontvangen. Zolang de getekende opdracht nog niet retour is ontvangen,
behoudt Baeze B.V. zich het recht voor haar medewerkers elders in te zetten.

2.2 Een overeenkomst is tevens tot stand gekomen als Baeze B.V. is aangevangen met haar werkzaamheden
terwijl de getekende opdracht nog niet door Baeze B.V. retour is ontvangen.

2.3 Artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.


3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap. Ten aanzien van alle werkzaamheden is enkel sprake van een inspanningsverbintenis
aan de zijde van Baeze B.V.

3.2 Baeze B.V. is gerechtigd naar eigen inzicht aanvullende zekerheid te verlangen van opdrachtgever.

3.3 Baeze B.V. geeft in de overeenkomst aan welke medewerker(s) werkzaamheden zullen verrichten. Het
staat Baeze B.V. vrij om gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst medewerker(s) te vervangen.

3.4 Baeze B.V. kan naar eigen inzicht derden inschakelen voor de uitvoering van werkzaamheden.

3.5 Opdrachtgever stelt tijdig en volledig het volgende aan Baeze B.V. ter beschikking:
- alle gegevens, informatie en bescheiden zoals genoemd in de overeenkomst of waar Baeze B.V. over
dient te beschikking voor een correcte uitvoering van haar werkzaamheden;
- alle faciliteiten zoals genoemd in de overeenkomst;
- specifiek personeel, mocht dit zijn genoemd in de overeenkomst.

3.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en het tijdig ter beschikking stellen van alles
genoemd onder 3.5.

3.7 Mocht er in de overeenkomst een termijn zijn afgesproken voor het uitvoeren van werkzaamheden,
dan is die termijn nooit te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van een termijn geeft
opdrachtgever nooit recht tot vergoeding van schade, tot niet-nakoming danwel opschorting van enige
verplichting uit de overeenkomst of ontbinding van de overeenkomst.

3.8 Opdrachtgever is gehouden Baeze B.V. op eerste verzoek tijdig, juist en volledig te informeren omtrent
de juridische structuur en zeggenschapsverhoudingen van (de groep waartoe) opdrachtgever (behoort),
alle financiële en overige belangen en participaties van opdrachtgever, alsmede van alle overige
(financiële) samenwerkingsverbanden die haar onderneming of organisatie aangaan, een en ander in
de ruimste zin des woords.


4. DUUR EN BEËINDIGING

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals genoemd in de overeenkomst en eindigt van
rechtswege.

4.2 De overeenkomst kan door opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd, tenzij in de overeenkomst
anders is bepaald.

4.3 De overeenkomst kan door Baeze B.V. te allen tijde tussentijds worden opgezegd.

4.4 Artikel 7:408 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

4.5 Indien opdrachtgever een of meer van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, de wet,
de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid ingevolge artikel 248 lid 1 boek 6 Burgerlijk
Wetboek niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt,
overgaat tot liquidatie van haar zaken, haar vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen of
anderszins naar de mening van Baeze B.V. insolvabel blijkt, heeft Baeze B.V. het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

4.6 Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen en
documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand
te stellen.

4.7 Artikel 7:411 lid 2 BW is uitgesloten.


5. BETALING

5.1 Alle betalingen door opdrachtgever dienen, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden
binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient plaats te vinden in op de factuur aangegeven valuta,
door middel van overmaking ten gunste van een door Baeze B.V. aan te wijzen bankrekening.

5.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de overeenkomst geheel is uitgevoerd,
tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen (op basis van Consumentenprijsindex)
een wijziging ondergaan, is Baeze B.V. gerechtigd het eerder overeengekomen tarief overeenkomstig aan
te passen. Aanpassing geeft opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden.

5.3 In de overeenkomst is het honorarium bepaald. Het honorarium zal achteraf (in 4 of 5 weekse perioden)
op basis van de gewerkte uren en/of dagen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. De gewerkte
uren en/of dagen zullen worden bijgehouden op urenstaten. De urenstaten zijn leidend.

5.4 Een werkdag bedraagt 8 werkuren. Gewerkte uren boven de 9 uur per dag en gewerkte uren boven de 45
uur per week zullen met een toeslag van 25% op het tarief in rekening worden gebracht. Gewerkte uren
op algemeen erkende feestdagen of in het weekend zullen in rekening worden gebracht met een toeslag
van 50%.

5.5 Reis- en verblijfkosten en andere kosten met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden zijn niet in
het honorarium begrepen en zullen separaat in rekening worden gebracht, tenzij anders in de overeenkomst is bepaald.

5.6 Bij overschrijding van de onder 5.1 genoemde termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot
aan het tijdstip van betaling, over de verschuldigde som een rente van 1% per maand verschuldigd.
Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom
en rente, onverminderd het recht van Baeze B.V. de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag
te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Baeze B.V. gemaakte
kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

5.7 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen)
worden opgelegd.

5.8 Bezwaren met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk
binnen 8 dagen na verzending door Baeze B.V. van de stukken of informatie waarover opdrachtgever
reclameert plaats te vinden, bij gebreke waarvan elke aanspraak van opdrachtgever jegens Baeze B.V.
vervalt. Een bezwaar schort de betalingsverplichting niet op.

5.9 Opdrachtgever is nimmer bevoegd enige betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen.


6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Baeze B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade, toegebracht door Baeze B.V. of door de personen of
hulpmiddelen van wie Baeze B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, jegens opdrachtgever en/of derden, behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld.

6.2 Baeze B.V. is jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte
schade, schade van derden, verlies van klanten, schade aan naam en/of goodwill en/of gederfde winst,
behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Baeze B.V.

6.3 De totale mogelijke aansprakelijkheid van Baeze B.V. is beperkt tot maximaal het honorarium voor de
werkzaamheden op basis van de overeenkomst over de laatste drie volledige kalendermaanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

6.4 Opdrachtgever vrijwaart Baeze B.V., haar werknemers en de door haar ingeschakelde hulppersonen en
derden volledig voor aanspraken van derden op vergoeding van schade jegens Baeze B.V. op grond van
aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.

6.5 Iedere vordering jegens Baeze B.V., tenzij door Baeze B.V. erkend, vervalt door het enkele verloop van 12
maanden na het ontstaan van de vordering.


7. INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1 Baeze B.V. behoudt zich alle recht van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en ten
aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

7.2 Het is opdrachtgever nadrukkelijk verboden alle documenten/producten van Baeze B.V., een en ander in
de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of
te exploiteren.

7.3 Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten/ producten te verveelvoudigen voor gebruik
binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst.

7.4 Opdrachtgever vrijwaart Baeze B.V. tegen inbreuk op rechten van intellectuele eigendom van derden.


8. CONTRACTSOVERNEMING

8.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan enig recht of verplichting uit de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Baeze B.V. hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Baeze B.V. is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

8.2 Baeze B.V. is bevoegd enig recht of verplichting uit de overeenkomst over te dragen aan derden.


9. OVERNAME PERSONEEL

9.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan medewerkers (hieronder tevens begrepen de derden die worden
ingezet door Baeze B.V.) van Baeze B.V., betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst te
nemen dan wel met deze medewerkers over indiensttreding te onderhandelen, tenzij in overleg en na toestemming van Baeze B.V..

9.2 Bij overtreding van de bepaling in 9.1 is een onmiddellijk opeisbare
boete verschuldigd van Euro 25.000,- per gebeurtenis.

9.3 Iedere (poging tot) onderhandeling, al dan niet met de zelfde persoon, is een aparte overtreding.


10. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

10.1 Op alle verbintenissen tussen Baeze B.V. en opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands recht van
toepassing.

10.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met enige verbintenis tussen Baeze B.V. en opdrachtgever, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.